Yin Yang.

Bui, 13 :3 otaku :3 Anime *-* Metal :3 .... I love cats *O* From Bulgaria ... =. =